OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/ Block Calc ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль підсистеми "Збір даних" <BlockCalc>

Модуль: BlockCalc
Им'я: Блоковий обчислювач
Тип: DAQ
Джерело: daq_BlockCalc.so
Версія: 1.7
Автор: Роман Савоченко, Максим Лисенко (2012)
Опис: Надає блоковий обчислювач.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Модуль підсистеми «DAQ» BlockCalc надає в систему OpenSCADA механізм створення користувацьких обчислень. Механізм обчислень ґрунтується на формальній мові блокових схем (функціональних блоків).


Також модулем реалізуються функції горизонтального резервування, а саме спільної роботи з віддаленою станцією цього ж рівня. Крім синхронізації значень і архівів атрибутів параметрів модулем здійснюється синхронізація значень блоків блокової схеми, з метою безударного підхоплення алгоритмів.


Мови блокового програмування ґрунтуються на понятті блокових схем (функціональних блоків). При чому в залежності від сутності блоку блокові схеми можуть бути: логічними схемами, схемами релейного логіки, моделлю технологічного процесу та інше. Суть блокової схеми полягає в тому, що вона містить перелік блоків і зв'язки між ними.


З формальної точки зору блок — це елемент (функція), який має входи, виходи і алгоритм обчислення. Виходячи з концепції середовища програмування, блок — це кадр значень, асоційований з об'єктом функції.


Звісно, входи і виходи блоків потрібно з'єднувати для отримання цілісної блокової схеми. Передбачено наступні типи зв'язків:


Умовно з'єднання блоків можна зобразити як зв'язки між блоками в цілому (рис. 1) або деталізація зв'язків (рис. 2). В процесі зв'язування параметрів блоків допустимо з'єднання параметрів будь-якого типу. При цьому, в процесі обчислення буде виконуватися автоматичне приведення типів.


Общие связи между блоками блочной схемы (21 Кб)
Рис. 1. Загальні зв'язки між блоками блокової схеми


Рис. 2. Деталізовані зв'язки між блоками

1. Контролер модуля

Кожен контролер цього модуля містить блокову схему, яку він обраховує із зазначеним періодом. Для надання обчислених даних в систему OpenSCADA в контролері можуть створюватися параметри. Приклад вкладки конфігурації контролера даного типу зображений на рис.3.


Форма конфігурації контролера. (103 Кб)
Рис. 3. Вкладка конфігурації контролера.

За допомогою цієї вкладки можна встановити:

2. Блокова схема контролера

Блокова схема формується за допомогою вкладки блоків контролера, конфігурації блоку (рис.4) та його зв'язків (рис.5).


Блоки блокової схеми можуть зв'язуватися як між собою, так і підключатися до атрибутів параметрів. Самі блоки при цьому не містять структури входів/виходів (IO), а містять значення, виходячи зі структури IO пов'язаної функції. Функції для зв'язування з блоком використовуються з об'єктної моделі системи OpenSCADA.


Будь-який блок може в будь-який момент виключений з обробки та переконфігурований, після чого може бути знову включений в обробку. Зв'язки між блоками можуть конфігуруватися без винятку блоків з обробки та зупинки контролера. Значення всіх IO, не охоплених зв'язками, можуть бути змінені в процесі обробки.


За допомогою вкладки блоків можна:


Вкладка конфігурації блоку блокової схеми. (95 Кб)
Рис. 4. Вкладка конфігурації блоку блокової схеми.

За допомогою форми конфігурації блоку можна встановити:


Вкладка конфігурації зв'язків блоку блокової схеми. (118 Кб)
Рис. 5. Вкладка конфігурації зв'язків блоку блокової схеми.

За допомогою вкладки конфігурації зв'язків блоку блокової схеми можна встановити зв'язки для кожного параметра блоку окремо.


Підтримуються наступні типи зв'язків:


Для установки значень параметрів блоку призначена відповідна вкладка (рис.6).


Відповідно з реалізацією функцій користувача в системі OpenSCADA підтримуються чотири основних типи IO: ціле, дійсне, логічне і рядок.


Вкладка конфігурації значень параметрів блоку блокової схеми. (109 Кб)
Рис. 6. Вкладка конфігурації значень параметрів блоку блокової схеми.

Модулем передбачено особливу обробку низки входів/виходів блоку:

3. Параметри контролеру

Модуль надає тільки один тип параметрів "Стандартний". Параметр слугує для відображення обчислених в блоках даних на атрибути параметрів контролера. Приклад вкладки конфігурації параметра наведено на рис.7.


Вкладка конфігурації значень параметрів контролера. (82 Кб)
Рис. 7. Вкладка конфігурації значень параметрів контролера.

За допомогою цієї вкладки можна встановити:

4. Копіювання блокових схем

Для спрощення і прискорення процедури розробки складних і повторюваних блокових схем передбачено механізм копіювання елементів блокової схеми як окремо, так і блокових схем цілком. Механізм копіювання інтегрований в ядро OpenSCADA і працює прозоро.

5. API користувацького програмування

Деякі об'єкти модуля надають функції користувацького програмування.


Об'єкт "Блок" (SYS.DAQ.BlockCalc["cntr"]["blk_block"])

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Doc/DAQ
HomePageUk/Function
HomePageUk/Using/APIFunctionLibs/TechApp
HomePageUk/Using/KramatorskBallMills
HomePageUk/Using/PLC/firmware


 
There are 6 files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]