OpenSCADAWiki: Home Page Uk/Doc/DB Arch ...

Home | Index | Changes | Comments | Users | Registration | Login  Password:  
 
English (1 Кб) English
Russian (1 Кб) Российский
 (2 Кб) Сторінку заморожено, актуальна тут.

Модуль підсистеми "Архіви" <DBArch>

Модуль: DBArch
Ім'я: Архіватор на БД
Тип: Архів
Джерело: arh_DBArch.so
Версія: 2.4
Автор: Роман Савоченко
Опис: Модуль архіватору. Надає функції архівування повідомлень та значень на БД.
Ліцензія: GPL

Contents

Вступ

Модуль призначено для архівування повідомлень та значень системи OpenSCADA на одну із баз даних, підтримуваних OpenSCADA.


Будь яка SCADA система надає можливість архівування зібраних даних, тобто формування джерела змін (динаміки) процесів. Архіви умовно можна поділити на два типи: архіви повідомлень та архіви значень.


Особливістю архівів повідомлень є те, що архівуються, так звані, повідомлення. Характерною ознакою повідомлення є час його виникнення. Архіви повідомлень за звичай використовуються для архівування повідомлень у системі, тобто ведення логів та протоколів. У залежності від джерела повідомлення можуть класифікуватися за різними критеріями. Наприклад, це можуть бути протоколи аварійних ситуацій, протоколи дій операторів, протоколи збоїв зв'язку та інше.


Особливістю архівів значень є їх періодичність, яка визначається проміжком часу між двома суміжними значеннями. Архіви значень застосовуються для архівування історії безперервних процесів. Оскільки процес безперервний, то й архівувати його можна тільки шляхом введення поняття квантування часу опитування, оскільки інакше ми отримуємо архіви нескінченних розмірів у зв'язку із неперервністю самої природи процесу. Крім того, практично ми можемо отримати значення з періодом обмеженим самими джерелами даних. Наприклад, доволі якісні джерела даних у промисловості рідко дозволяють отримувати дані з частотою більшою за 1кГц. І це без врахування самих давачів, які мають ще менш якісні характеристики.


Для ведення архівів у системі OpenSCADA передбачено підсистему "Архіви". Ця підсистема, у відповідності із типами архівів, складається із двох частин: архів повідомлень та архіви значень. Підсистема в цілому є модульною, що дозволяє створювати архіви основані на різній природі та способах зберігання даних. Цей модуль надає механізм архівування на БД як для потоку повідомлень, так і для потоку значень.

1. Архіватор повідомлень

Архіви повідомлень формуються архіваторами. Архіваторів може бути безліч з індивідуальними налаштуваннями, які дозволяють поділяти архівування різних класів повідомлень.


Архіватор повідомлень цього модуля зберігає дані у таблиці БД, яка називається "DBAMsg_{ArchID}", де:


Модулем надаються додаткові параметри налаштування процесу архівування (рис.1).


Додаткові параметри налаштування процесу архівування повідомлень. (98 Кб)
Рис.1. Додаткові параметри налаштування процесу архівування повідомлень.

До числа додаткових параметрів входять:


Таблиця БД архіватору повідомлень має структуру {MIN, TM, TMU, CATEG, MESS, LEV}, де:

2. Архіватор значень

Архіви значень, по замовченню, формуються архіваторами значень індивідуально для кожного зареєстрованого архіву. Архіваторів може бути безліч із індивідуальними налаштуваннями, які дозволяють поділити архіви за різними параметрами, наприклад, за точністю та глибиною. Архіви параметрів одного архіватору можуть поєднуватися за групами, одна таблиця, із вказаним обмеженням кількості параметрів у групі. Групування дозволяє значно підвищити продуктивність архівації за рахунок надсилання до БД одного запиту із значеннями параметрів у групі.


Архів значень є незалежним компонентом, який включає буфер, який обробляється архіваторами. Основним параметром архіву значень є джерело даних. У ролі джерела даних можуть виступати атрибути параметрів системи OpenSCADA, а також інші зовнішні джерела даних (пасивний режим). Іншими джерелами даних можуть бути: мережеві архіватори віддалених OpenSCADA систем, середовище програмування системи OpenSCADA та інше. Не менш важливими параметрами архіву є параметри його буферу. Від параметрів буферу залежить можливість роботи архіваторів.  (2 Kb) Так, періодичність значень у буфері має бути не більше за періодичність самого швидкого архіватору, а розмір буферу не менш подвійного розміру для самого повільного архіватору. Інакше можливі втрати даних.


Загальну схему архівування значень наочно зображено на рис. 2.


Загальна схема процесу архівування значень. (71 Кб)
Рис.2. Загальна схема процесу архівування значень.

Архіватор значень цього модуля зберігає дані у таблиці БД, яка іменується "DBAVl_{ArchivatorID}_{ArchiveID}", для одиночного режиму, та "DBAVl_{ArchivatorID}_<GRP>{N}", для групового режиму, де:


Модулем надаються додаткові параметри налаштування процесу архівування (рис.3).


Додаткові параметри налаштування процесу архівування значень. (97 Кб)
Рис.3. Додаткові параметри налаштування процесу архівування значень.

До переліку додаткових параметрів входять:


Таблиця БД архіватору значень має структуру {MARK, TM, VAL}, для одиночного режиму, та {MARK, TM, {PRM1}, {PRM2}, {PRMN}}, для групового, де:

3. Інформаційна таблиця архівних таблиць

Для зберігання початку, кінця та іншої службової інформації архівів у архівних таблицях створюється інформаційна таблиця із назвою цього модуля: "DBArch". Ця таблиця має структуру {TBL, BEGIN, END, PRM1, PRM2, PRM3}, де:


Згідно інформації у вказаній таблиці для архіваторів значень підтримується відновлення та створення об'єктів архіву.

4. Ефективність

При проектуванні та реалізації цього модуля особливих механізмів підвищення ефективності процесу архівування не закладалося у зв'язку із наявністю об'єктивних обмежень самих баз даних та інтерфейсів доступу до них. Відповідно ефективність архівації на БД переважно пов'язана із самою БД та інтерфейсом доступу до неї. З більш ефективних інтерфейсів та підходів до підвищення продуктивності треба відзначити наступні:


Результати вимірювання продуктивності архівації зведені в таблиці нижче:

Test / Environment and DB Intel Core3 1.3GHz, Local PostgreSQL 9.3, SSD AMD A8 3.5GHz, Local PostgreSQL 9.3, HDD
Values archiving, 60 records, 1 signal (seconds) 53...63 13...14
Values archiving, 60 records, 10 signal (seconds) 65...67 16...19
Values archiving, 60 records, 100 signal (seconds) 154...163 52...60
Result: average time of writing 60 values of signal (millisecond),
maximum number of the archiving signals in periodicity 1 second
1, 60000 0.4, 150000

Посилання

Referring pages: HomePageUk/Doc
HomePageUk/Function


 
There are 3 files on this page.[Display files/form]
There is no comment on this page. [Display comments/form]